-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
της ατομικής επιχείρησης «Χατζηπέρη Σπ. Αθανασία»
(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Χατζηπέρη Σπ. Αθανασία», που εδρεύει στην οδό Πηλέως 15, Αίγινα, με αρ. τηλ. 2297022232, αρ. κιν. 6946912908 και e-mail επικοινωνίας xorografies@gmail.com (εφεξής «Οδηγός της Αίγινας» ή «Επιχείρηση»), στο πλαίσιο της πληροφόρησης του κοινού σχετικά με την αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Αίγινα και τη διαφήμιση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μεριμνά, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την προστασία των στοιχείων των φυσικών προσώπων που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, με βάση ποιες νομιμοποιητικές βάσεις τα τηρούμε και για πόσο χρόνο τα τηρούμε;
  1.1. Ο Οδηγός της Αίγινας συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση, επάγγελμα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  1.2. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία η επεξεργασία πραγματοποιείται δυνάμει μιας απο τις παρακάτω νομιμοποιητικές βάσεις:
  • Εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη μεταξύ μας σύμβαση για την καταχώριση διαφημιστικής μακέτας (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
  • Νομική υποχρέωση: η κατά νόμον επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση, όπως η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή αρχή (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
  • Έννομο συμφέρον: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρησή μας, δηλαδή όταν έχει έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής αρκεί να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο στ΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
  • Συναίνεση: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται κατόπιν της άδειάς σας και βάσει αυτής (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
  Σε περίπτωση μη συναίνεσής σας ή ανυπαρξίας σύμβασης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καταχώρισή σας στον επόμενο έντυπο Οδηγό αγορών-υπηρεσιών-τουρισμού για την Αίγινα και στον ιστότοπο aeginapages.com
  1.3. Η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που υπάρχει σχετική υποχρέωση επεξεργασίας από διατάξεις νομικού πλαισίου) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε μεταξύ μας σύμβασης ή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσής σας. Ειδικότερα, τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 2. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
  • Την απλή δωρεάν καταχώριση των στοιχείων στον ετησίως εκδιδόμενο έντυπο «Οδηγό αγορών – υπηρεσιών – τουρισμού για την Αίγινα» και στην ηλεκτρονική μορφή αυτού στον ιστότοπο www.aeginapages.com.
  • Την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης με αντικείμενο την καταχώριση διαφημιστικής μακέτας στον ετησίως εκδιδόμενο έντυπο Οδηγό αγορών-υπηρεσιών-τουρισμού για την Αίγινα ή / και στην ηλεκτρονική μορφή αυτού στον ιστόποτοπο www.aeginapages.com.
  • Την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τα παραπάνω, για διαχειριστικούς λόγους.
  • Την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 3. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται (καθώς δεν απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται) να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε τρίτο εκτός της Επιχείρησής μας.
  Ο Οδηγός της Αίγινας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς.
  Ο Οδηγός της Αίγινας δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.
 4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα ακόλουθα δικαιώματα:
  4.1. Δικαίωμα πρόσβασης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Επιχείρησή μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων.
  4.2. Δικαίωμα διόρθωσης: Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα επεξεργασθεί μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή του.
  4.3. Δικαίωμα διαγραφής: Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (πλήρη ή μερική) εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.
  4.4. Δικαίωμα περιορισμού: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Επιχείρησή μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους. (άρθρο 18 του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
  4.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Επιχείρησή μας σε άλλη, χωρίς τη δική σας μεσολάβηση, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  4.6. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία: Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρησή μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εάν υπάρχει, εφόσον η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη για τη συνέχισή της.
  4.7. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική Αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
 5. Aσφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  Ο Οδηγός της Αίγινας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.
  Εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία στο μέτρο που καθίσταται δυνατό.