Στοιχεία Επικοινωνίας *
  Παρακαλώ συμπληρώστε το Όνομα
  Στοιχεία Επιχείρησης

   

  Διαφήμιση και Προβολή

  Θα ήθελα να ενημερωθώ για τις δυνατότητες διαφήμισης

  Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679)

  Η ατομική επιχείρηση «Χατζηπέρη Σπ. Αθανασία» (έδρα: Αγ. Θεοδώρων 16, Κυψέλη, Αίγινα, τηλ. 22970 22746, e-mail: xorografies@gmail.com - στο εξής "Οδηγός της Αίγινας"), που εκδίδει τον Οδηγό αγορών-υπηρεσιών-τουρισμού για την Αίγινα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) σας ενημερώνει, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας • Τίτλο Επιχείρησης
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση (Οδό & αριθμό αν υπάρχουν & Περιοχή)
  • Τηλέφωνο (Σταθερό ή κινητό όποιο από τα δύο θέλετε να εμφανίζεται στον Οδηγό) αποκλειστικά για τον σκοπό της απλής και δωρεάν καταχώρισής τους στον ετησίως εκδιδόμενο έντυπο «Οδηγό αγορών - υπηρεσιών - τουρισμού για την Αίγινα» και στην ηλεκτρονική του μορφή στον ιστότοπο www.aeginapages.com.

  Και αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας σχετικά με τα παραπάνω:
  α) Ονοματεπώνυμο, β) E-mail, γ) δεύτερο τηλέφωνο (αν υπάρχει).

  Επίσης, ο Οδηγός της Αίγινας σας ενημερώνει ότι :
  α) δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που υποχρεούται από το νόμο, και δεν υπάρχει πρόθεση διασυνοριακής διαβίβασης.
  β) εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία στο μέτρο που καθίσταται δυνατό.

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
  • Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα πιο πάνω προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσω τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρήσω ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών μου δεδομένων (Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23)
  • Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω την ανάκληση της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετική επιστολή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή μέσω e- mail στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
  • Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων μου αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω έγκαιρα τον Οδηγό της Αίγινας
  • Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το σκοπό αυτό μέχρι να ανακαλέσω ρητά τη συγκατάθεσή μου εκτός εάν υπάρχει και άλλη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία τους.
  • Ενημερώθηκα για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και δηλώνω ότι συναινώ
  Η Δήλωση περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρίσκεται αναρτημένη στο ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ “Συναίνεση & Εγγραφή” ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ, ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ Σ' ΕΜΑΣ